top of page

Shariraimon

Is shin tchô rai
Man toku em man

Sha ka nyo rai
Shin jin sha ri
Hon ji hos shin
Hok kai tô ba
Ga tô rai kyô
I ga guen shin
Nyû ga ga nyû
Butsu ga ji ko
Ga shô bô dai
I butsu jin riki
Ri yaku shu jô

Hotsu bo dai shin
Shû bo satsu gyô
Dô nyû en jaku

Byô dô dai tchi
Kon jô tchô rai

bottom of page