top of page

Butchô Sonshô Dharani

Nô bo bagya ba tei
Tare roki ya
Haratchi bishi shu
Daya bo daya bagya
Ba tei tani ya ta

On bishu daya bishu daya
Sama sama san man
Da haba sha
soha ran da
Gyatchi gyaga
No sowa han ba
Bishu tei
Abi shin sha to
Man sogya ta
hara hasha no
A miri ta bi
Se kei maka man
Dara ha dai a
Kara a kara ayu
San dara ni
Shuda ya shuda ya
Gyaga no bishu tei
Ushu nisha bisha ya
Bishu tei saka sara ara
Shin mei san soni tei
Sara ba tata gya ta
Baro gyani sata hara
Mita hari hora ni
Sara ba tata gya ta
Kiri ta ya jisho tan
No jishu tchi ta
Maka boda rei ba
Zara gya ya sugya ta
No bishu tei sara ba
Hara da haya tori
Gyatchi hari bishu tei
Hara tchini hara daya a
Yoku shu tei
San ma ya
jishu tchi tei
Mani mani maka mani
Tatan da boda kutchi
Hari shu tei
Biso bo da
Boji shu tei

Sha ya sha ya
Bisha ya bisha ya
San mora san mora
Sara ba bo da
Jishu tchi tei
Shu dei ba
Jiri ba zara gyara bei
Ba zara ban ba

To mâ mâ
Shari ran sara ba
Sato ban nan
Shagya ya hari bishu tei
Sara ba gyatchi hari shu tei
Sara ba tata gya
Ta shi (tsu) sha mei
San ma jin ba
Sa en to sara ba
Tata gya ta san
Ma jin ba sa
Jishu tchi tei
Bo jiya bo jiya
Bibo jiya bibo jiya
Bo daya bo daya
Bibo daya bibo daya
san man da
Hari shu tei
Sara ba tata gya ta

Kiri ta ya
Jishu tan no
Jishu tchi ta

Maka boda rei
So wa ka.

bottom of page