O Zen Budismo

Butchô Sonshô Dharani
  • Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021

     BUTCHÔ SONSHÔ DHARANI  
Nô  bo  bagya  ba  tei
Tare  roki  ya
Haratchi  bishi  shu
Daya  bo  daya  bagya
Ba  tei  tani  ya  ta
On  bishu  daya  bishu  daya
 Sama  sama  san  man
Da  haba  sha
 soha  ran  da
Gyatchi  gyaga
No sowa  han  ba  
Bishu  tei
Abi  shin  sha  to
Man  sogya  ta
 hara  hasha  no
A  miri  ta  bi
Se  kei  maka  man
Dara  ha  dai  a
Kara  a  kara  ayu
San  dara  ni
Shuda  ya  shuda  ya
Gyaga  no  bishu  tei
Ushu  nisha  bisha  ya
Bishu  tei  saka  sara  ara
Shin  mei  san  soni  tei
Sara  ba  tata  gya  ta
Baro  gyani  sata  hara
Mita  hari  hora  ni
Sara  ba  tata  gya  ta
Kiri  ta  ya  jisho  tan
No  jishu  tchi  ta
Maka  boda  rei ba
Zara  gya  ya  sugya  ta
No  bishu  tei  sara  ba
Hara  da  haya  tori
Gyatchi  hari  bishu  tei
Hara  tchini  hara  daya  a
Yoku  shu  tei
San  ma  ya
 jishu  tchi  tei
Mani  mani  maka  mani
Tatan  da  boda  kutchi
Hari  shu  tei
Biso  bo  da
Boji  shu  tei
Sha  ya  sha  ya
Bisha  ya  bisha  ya
San  mora  san  mora
Sara  ba  bo  da
Jishu  tchi  tei
Shu  dei  ba
Jiri  ba  zara  gyara  bei
Ba  zara  ban  ba
To  mâ  mâ
Shari  ran  sara  ba
Sato  ban  nan
Shagya  ya  hari  bishu  tei
Sara  ba  gyatchi  hari  shu  tei
Sara  ba  tata  gya
Ta  shi (tsu)  sha  mei
San  ma  jin  ba
Sa  en  to  sara  ba
Tata  gya  ta  san
Ma  jin  ba  sa
Jishu  tchi  tei
Bo jiya bo  jiya
Bibo  jiya bibo  jiya
Bo  daya bo  daya
Bibo  daya  bibo  daya
 san  man  da
Hari  shu  tei
Sara  ba  tata  gya  ta
  Kiri  ta  ya
Jishu  tan  no
Jishu  tchi  ta
Maka  boda  rei
So  wa  ka.