O Zen Budismo

Shariraimon
  • Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021

              SHA RI RAI MON

        Is  shin tchô rai

Man toku em man

           Sha ka nyo rai

Shin jin sha ri

Hon ji hos shin

Hok kai tô ba

Ga tô rai kyô

I ga guen shin

Nyû ga ga nyû

Butsu ga ji ko

Ga shô bô dai

I butsu jin riki

Ri yaku shu jô

             Hotsu bo dai shin

Shû bo satsu gyô

Dô nyû en jaku

             Byô dô dai tchi

Kon jô tchô rai