O Zen Budismo

Daihi Shin Dharani
  • Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021
 
keisu mokugyu DAIHI SHIN DHARANI
 

keisu Namu kara tan nô

Tora ya ya, namu ori ya,

Boryo ki tchi Shifu ra ya,

Fuji sato bo ya, moko sato bo ya,

Mo ko kya runi kya ya,

 

keisu En, sa hara ha e shû tan nô ton sha,

Namu shiki ri toi mo,

Ori ya, boryo ki tchi,

Shifu ra rin tô bo, na mu no ra,

Kin ji, ki ri,

Mo ko ho do,

Sha mi sa bo,

O tô jo shu ben,

O shu in,

Sa bo sa to,

No mo bo gya,

Mo ha te tcho,

To ji to,

En, o bo ryo ki,

Ru gya tchi, kya ra tchi,

I kiri mo ko,

Fuji sa to,

Sa bo sa bo,

Mo ra mo ra,

Mo ki mo ki,

Ri to in ku ryo ku ryo,

Ke mo to ryo to ryo,

Ho ja ya tchi, mo ko ho ja ya tchi,

To ra to ra,

Tchiri ni, shifu ra ya,

Sha ro sha ro, mo mo ha mo ra,

Ho tchi ri, yu ki yu ki,

Shi no shi no,

Ora san fura sha ri,

Ha za ha zan

Fura sha ya,

Ku ryo, ku ryo, mo ra ku ryo, ku ryo,

Ki ri sha ro sha ro,

Shi ri shi ri, su ryo su ryo,

Fuji ya, fuji ya,

Fudo ya, fudo ya,

Mi tchiri ya,

 

keisu Nora kin ji,

Tchiri shuni no,

Hoya mono,

Somo ko, shido ya,

Somo ko, moko shido ya,

Somo ko, shido yu ki, shifu ra ya,

Somo ko,

 

keisu Nora kin ji,

Somo ko, mo ra no ra,

Somo ko, shira su omo gya ya,

Somo ko, sobo moko shido ya,

Somo ko, shaki ra oshi do ya,

Somo ko, hodo mogya shido ya,

Somo ko, nora kin ji ha gyara ya,

Somo ko, mo hori shin gyara ya,

Somo ko, namu kara tan nô tora ya ya,

 

keisuNamu ori ya, boryo ki tchi, shifu ra ya,

Somo ko,  

 

keisuShite do modo ra,

Hodo ya, so mo ko.