O Zen Budismo

Enmei Jukku Kannon Gyo
  • Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021

      ENMEI JUKKU KANNON GYÔ
                                                 (Recitar 3 vezes)
   Kanzeon. Namu butsu.
Yô Butsu u in. Yô Butsu u en.
   Bup-pô sô en. Jô raku ga jô.
Chô nen. Kanzeon.
Bo nen. Kanzeon.
Nen nen     jû shin ki.
Nen nen    fu ri shin